Regulamin XI CFR

XI CEGŁOWSKI FESTIWAL ROCKOWY

§1

Koncert plenerowy w ramach XI CFR odbędzie się 12.09.2020 w godzinach od 17.00 do 23.00, na Targowisku im. J. Adamiaka (Plac Anny Jagiellonki 23, 05-319 Cegłów).

§2

Organizatorem XI CFR jest Stowarzyszenie Lazarus we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną – Kulturoteką w Cegłowie oraz Wolontariuszami.

§3

Wstęp na obiekt, o którym mowa w pkt 1 jest wolny. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnictwo w koncercie osób niepełnoletnich. Wejście na koncert wiąże się z akceptacją regulaminu XI CFR.

§4

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami rządowymi wszyscy uczestnicy koncertu (organizatorzy, widownia, ochrona, wykonawca)  muszą stosować się do obowiązujących obecnie przepisów i rozporządzeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Każdy uczestnik koncertu ma obowiązek zachować odstęp 1,5 metra od innych osób, poza tymi z którymi zamieszkuje. Przy zachowaniu mniejszych odległości niż 1,5 metra, obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa.

Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

 1. osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 2. uczestnika, który jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przy wejściu teren imprezy.
 5. Osoby z objawami przeziębienia, gorączką, kaszlem czy katarem nie mają prawa uczestniczyć w wydarzeniu.
 6. Organizator ma prawo wyprosić z wydarzenia osoby niepodporządkowujące się obowiązującym przepisom i wytycznym związanym z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 7. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej tj. maseczkę lub cześć garderoby zasłaniającą usta i nos.
 8. Biorąc udziału w wydarzeniu, uczestnik poświadcza, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

§5

Uczestnicy wydarzenia mogą zostać poddani bezdotykowemu pomiarowi temperatury. W przypadku odczytu powyżej 37 st. Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na koncert.

§6

Uczestnicy w czasie koncertu  powinni w miarę możliwości pozostawać na swoich miejscach. Dopuszczalny jest ruch w przypadku konieczności skorzystania z toalety, zakupu posiłku w barze znajdującym się w miejscu wydarzenia i spożycia go w miejscu wydarzenia lub opuszczenia terenu wydarzenia. W przypadku kolejki do sanitariatów lub w barze osoby muszą zachować 1,5-metrowy dystans od siebie i zakrywać nos i usta. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada ilości urządzeń przeznaczonych do skorzystania.

§ 7

Organizator informuje, że uczestników wydarzenia – widownię obowiązuje całkowity zakaz wstępu do miejsc przeznaczonych dla wykonawców oraz obsługi.

§8

Organizator udostępnia dwa wejścia (wyjścia) na teren wydarzenia: nr 1 od strony PKP,  nr 2 brama od strony kościoła.

§9

 1. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu, butelek, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 2. Służby porządkowe organizatora zastrzegają sobie prawo do przeszukania uczestnika przed wejściem na teren wydarzenia, jak i na terenie wydarzenia. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy:
  1. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
  2. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§10

Organizator informuje, że na terenie wydarzenia znajduje się lokal usługowy – bar, który podczas wydarzenia będzie świadczył usługi gastronomiczne. Lokal ten w czasie wydarzenia dostępny jest wyłącznie dla jego uczestników podlegających pod niniejszy regulamin. Organizator ma umowę użyczenia terenu wydarzenia na czas jego trwania. W lokalu usługowym obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni przy wejściu.

§ 11

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na teren wydarzenia, bez podawania uzasadnienia:

a) osobom zachowującym się agresywnie

b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających

c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia

d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu

§ 12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności prywatnej uczestników podczas wydarzenia.

§ 13

Organizator informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom, uczestnikom oraz organizatorom, na terenie wydarzenia  obecny jest Ratownik medyczny oraz Ochrona.

§14

Ze względu na plenerowy charakter wydarzenia, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie wydarzenia złych warunków atmosferycznych ich uczestnikom nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów.

§15

 1. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.
 2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywa się̨ wydarzenie  zgodnie z poleceniami obsługi i widocznymi wskazówkami.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć́ na potrzeby promocyjne wydarzenia i Organizatora lub wykonawców. Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§17

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na profilu facebookowym Cegłowski Festiwal Rockowy.

§18

Uczestnictwo w wydarzeniu równe jest z akceptacją powyższego regulaminu. Odpowiedzialność prawną za wszelkie przypadki łamania prawa czy przepisów i rozporządzeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2, biorą na siebie osoby naruszające te zapisy.