Regulamin XIII CFR

REGULAMIN XIII CEGŁOWSKIEGO FESTIWALU ROCKOWEGO

§1. Postanowienia ogólne

 1. Koncert plenerowy w ramach XIII Cegłowskiego Festiwalu Rockowego (dalej zwany CFR lub Impreza) odbędzie się 18 czerwca 2022 r. w godzinach od 18.30 do 23.00, na Targowisku im. J. Adamiaka Plac Anny Jagiellonki 23, 05-319 Cegłów.
 2. Organizatorami XIII CFR jest Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie, ul. Piłsudskiego 39, 05-319 Cegłów oraz Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie (dalej Organizator).
 3. Organizator współpracuje z zespołami muzycznymi (dalej Zespoły), służbami porządkowymi i wolontariuszami (dalej Obsługa).
 4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy (dalej Służby porządkowe). Niniejszy Regulamin zawiera ponadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 5. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy (dalej Uczestnik) jest zobowiązana przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnictwo w Imprezie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin obowiązuje na terenie wyznaczonym przez Organizatora (dalej Teren Imprezy). Teren Imprezy oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

§2. Organizacja Imprezy

 1. Impreza ma charakter nieodpłatny.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego (dalej zwanego Opiekunem).
 3. Przy wejściach na Teren Imprezy Uczestnik zobowiązany jest poddać się kontroli dokumentów potwierdzających wiek na życzenie uprawnionego przedstawiciela Organizatora.
 4. Obowiązkiem Opiekuna, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 6, jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.
 5. Opiekun zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru Imprezy innym Uczestnikom Imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez uprzedzenia, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, miejsca oraz programu Imprezy z nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Organizatora przyczyn, w tym z powodu ogłoszenia żałoby narodowej, choroby, niedyspozycji, obostrzeń COVID-19, niesprzyjających warunków pogodowych lub innych pozostających poza odpowiedzialnością Organizatora przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie Imprezy oraz w sytuacjach, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa bądź też bezkonfliktowego przebiegu Imprezy dla jej Uczestników.

§3. Bezpieczeństwo Imprezy

 1. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na Terenie Imprezy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnictwo w Imprezie osób niepełnoletnich.
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  • Służby porządkowe wyróżniające się elementami ubioru,
  • udostępnienie pomocy medycznej,
  • służby informacyjne Organizatora.
 3. Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu bądź usunięcia z Terenu Imprezy osobę, która nie przestrzega zasad przewidzianych Regulaminem, w szczególności zasad bezpieczeństwa.
 4. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, w którym odbywa się Impreza, podporządkowywać się poleceniom służby porządkowej oraz przedstawicieli Organizatora. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest także do natychmiastowego zgłoszenia nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia służbom porządkowym bądź przedstawicielom Organizatora.
 5. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 poz. 2418), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy. Służbom porządkowym przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia, w tym uprawnienia do:
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich wieku,
  • wezwania osób do opuszczenia Imprezy w przypadku twierdzenia zakłócania porządku,
  • ujęcia w granicach Terenu Imprezy lub poza jego granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
  • użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2418).
 6. Uczestnikom Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie jej trwania:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na Terenie Imprezy,
  • artykułów spożywczych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na Terenie Imprezy,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • szklanych przedmiotów,
  • przedmiotów o dużych gabarytach, w tym walizek i dużych plecaków,
  • statywów, monopodów lub teleskopowych wysięgników (tzw. selfie stick),
  • masztów oraz kijów używanych do ekspozycji flag, bannerów,
  • deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju,
  • lub jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
 7. Uczestnikom Imprezy zakazuje się:
  • wchodzenia w strefy Imprezy nieprzeznaczone dla Uczestników Imprezy, w szczególności sceny, stanowiska realizacji dźwięku, zaplecza produkcyjnego, garderoby,
  • rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
  • prowadzenia działalności zarobkowej, w tym sprzedaży, akwizycji, działalności reklamowej i promocyjnej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
  • wprowadzania zwierząt,
  • blokowania dostępu do dróg ewakuacyjnych,
  • niszczenia urządzeń, sprzętu, oznaczeń i tablic informacyjnych znajdujących się na Terenie Imprezy,
  • wspinania się na elementy konstrukcyjne,
  • używania propagandy politycznej haseł lub emblematów o treściach rasistowskich, ksenofobicznych, wrogich konstytucji demokratycznej czy demonstrowania radykalnych poglądów również poprzez gesty,
  • zaśmiecania Terenu Imprezy,
  • palenia i używania wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 8. Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu bądź usunięcia z Terenu Imprezy osoby, której zachowanie stwarza zagrożenie dla niej samej lub innych Uczestników Imprezy. W szczególności dotyczy to osoby będących pod widocznym wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
 9. Osoby, którym odmówiono wstępu na Teren Imprezy oraz osoby wyproszone z Imprezy tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 10. Ze względu na plenerowy charakter Imprezy, Organizator nie odpowiada za dyskomfort Uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca Uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do Terenu Imprezy z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie Imprezy złych warunków atmosferycznych ich Uczestnikom nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów.
 11. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ Teren Imprezy zgodnie z poleceniami Obsługi i widocznymi wskazówkami.

§4. Postanowienia szczególne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Uczestnika Organizator stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl.

§5. Odpowiedzialność

 1. Uczestnik Imprezy wchodzi na Teren Imprezy na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.
 2. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.
 3. Odpowiedzialność Organizatora i osób przez niego zatrudnionych przy realizacji Imprezy jest wyłączona od przypadków wywołanych z winy w/w osób lub z powodu rażącego niedostosowania się do obowiązujących przepisów.
 4. Organizator Imprezy powinien zostać bezzwłocznie powiadomiony o wszelkich wypadkach i szkodach materialnych.
 5. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.

§6. Postanowienia dodatkowe

 1. Uczestnik Imprezy może zostać narażony na ciągłe przebywanie w obszarze natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na wpływ silnych bodźców świetlnych. Osoby cierpiące na schorzenia, których symptomy mogą się pogłębiać pod wpływem tych bodźców, decyzję o uczestnictwie w Imprezie podejmują na własne ryzyko i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
 2. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika w celu promocji Imprezy i działalności Organizatora.
 3. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu Imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk: m.in. laptopy, tablety, aparaty fotograficzne typu lustrzanki, aparaty z wymienną optyką, kamery sportowe, videorejestratory itp., a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania Imprezy.

§7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony przy wejściu na Teren Imprezy.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie za każdym razem bez konieczności informowania, jakie są tego powody. Każdy nowy zapis Regulaminu zastępuje poprzednią wersję czyniąc ją tym samym nieważną.